فیلم برنامه های علمی بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0