پنل های علمی بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه

روز شنبه 13 آذر 1400

پخش

سالن

12:00-8:30

12:00-13:00

13:30-13

15:00-13:30

17:00-15:30

پخش آنلاین

نور

افتتاحیه

ناهار و نماز
  • جشنواره بیمه در رسانه (13:00-13:20)
  • مراسم یادبود جان باختگان صنعت بیمه در اثر کرونا (13:20-13:30)

پنل سندیکای بیمه‌گران ایران «چشم‌انداز توسعه بین‌المللی صنعت بیمه ایران (بیمه‌های مستقیم و اتکایی)»

پنل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

(تحول دیجیتال و بیمه‏های اتکایی)

ضبط و پخش آفلاین

 

مصلی‌نژاد

 

-

-

پنل سندیکای بیمه‌گران ایران «تحول دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌ها»

پنل سندیکای بیمه‌گران ایران «توسعه فرهنگ بیمه و ارتقاء تاب‌آوری اقتصادی»

سپیده کاشانی

 

-

-

پنل انجمن ارزیابان حرفه‌ای خسارت صنعت بیمه «ارائه مدل رتبه‌بندی دوره‌ای عملکرد شرکت‌های بیمه در فاز پرداخت خسارت»

پنل مؤسسه پژوهش عالی تأمین اجتماعی «تحول دیجیتال در بیمه‌های اجتماعی»

پروین اعتصامی

 

-

-

نشست خبری رییس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا.

پنل تخصصی «اثر فناوری بر حسابرسی داخلی»

بانو مجتهده امین

 

 

-

-

پنل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

«تحول دیجیتال و ارتباط با مشتری CRM»

پنل صندوق بیمه کشاورزی «نقش تحول دیجیتال در توسعه خدمات بیمه کشاورزی در کشور»

 

 

روز یکشنبه 14 آذر 1400

پخش

سالن

10:00- 8:30

12:30-10:30

13:30-12:30

15:30- 13:30

18:00- 16:00

پخش آنلاین

نور

افتتاحیه

پنل سندیکای بیمه‌گران ایران «شبکه فروش، تحول کسب‌وکار و رونق اقتصادی»

نماز و ناهار

پنل تخصصی «تحول دیجیتال صنعت بیمه و تغییرات کسب‌وکاری شرکت‌های بیمه و نقش آن در رونق اقتصادی»

پنل سندیکای بیمه‌گران ایران «بیمه و نقش تشکل‌ها در رونق اقتصادی آن»

اختتامیه

ضبط و پخش آفلاین

بانو مجتهده امین

-

پنل تخصصی «تحول دیجیتال در صنعت بیمه؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و استراتژی‌ها و پیامدهای آن در رونق اقتصادی»

پنل تخصصی «تحول دیجیتال و شبکه فروش؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»

پنل تخصصی «تحول دیجیتال در صنعت بیمه و مدیریت ریسک و پیشگیرانه خسارت»

پروین اعتصامی

-

پنل تخصصی «تحول دیجیتال در صنعت بیمه؛ نحوه نظارت و لزوم بازنگری در قوانین و مقررات بیمه‌ای»

پنل تخصصی «تحول دیجیتال در صنعت بیمه و محصولات بیمه‌ای»

پنل تخصصی «نقش تحول دیجیتال در فرآیندهای بیمه‌گری»

سپیده کاشانی

-

پنل انجمن مهندسی مالی ایران «مهندسی مالی و توسعه ابزارها و محصولات بیمه‌ای»

پنل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی شهیدبهشتی «چالش‌های صنعت بیمه در رونق اقتصادی با تأکید بر راهکارهای اجرائی»

کارگاه «حکمرانی داده در صنعت بیمه با چارچوب DMBOK» (مجازی)

پنل انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران «بیم‌سنجی و تحول دیجیتال»

مصلی‌نژاد

-

پنل سندیکای بیمه‌گران ایران «آموزش و توانمندسازی دیجیتالی»

پنل سندیکای بیمه‌گران ایران «تطبیق در صنعت بیمه: ضرورت‌ها و چالش‌ها»

پنل سندیکای بیمه‌گران ایران «استراتژی‌های رقابت‌پذیری (ورود، واگذاری، ادغام و خروج)»

 

 

 

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0