اعضای کمیته علمی بیست‌وهشتمین همایش ملی بیمه و توسعه
«نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال»

ردیف

حوزه

نام و نام خانوادگي

سمت

محل خدمت

1

دانشگاه

دکتر علی سوری

عضو هیأت علمی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده

دانشگاه تهران

2

دکتر وحید ماجد

عضو هیأت علمی

3

دکتر مهدی شامی زنجانی

عضو هیأت علمی

4

دکتر تیمور محمدی

عضو هیأت علمی

دانشگاه علامه طباطبایی

5

دکتر عبدالساده نیسی

عضو هیات علمی

6

دکتر ابراهیم عباسی

عضو هیأت علمی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده

دانشگاه الزهرا

7

دکتر آمنه خدیور

عضو هیأت علمی

8

دکتر رضا افقی

عضو هیأت علمی

دانشکده اکو

9

دکتر آتوسا گودرزی

عضو هیأت علمی

10

دکتر علی دهقانی

عضو هیأت علمی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

11

دکتر علی نصیری اقدم

رییس پژوهشکده

پژوهشکده امور اقتصادی

12

دکتر روزبه بالونژاد

عضو هیأت علمی

13

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

عضو هیأت علمی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

14

دکتر امیر تیمورپاینده      نجف‌آبادی

عضو هیأت علمی

دانشگاه شهید بهشتی

15

دکتر ابوالفضل رحیمی

عضو هیات علمی

16

دکتر حجت ایزدخواستی

عضو هیات علمی

17

دکتر علی شایان

عضو هیأت علمی

دانشگاه تربیت مدرس

18

ابوذر تواضع

مسئول ارتباطات و همکاری‌های علمی

پژوهشگاه قوه قضاییه

19

دکتر اشکان شباک

رییس پژوهشکده

پژوهشکده آمار

20

بیمه مرکزی ج.ا.ایران

پرویز خسروشاهی

قائممقام رئیسکل

بیمه مرکزی ج.ا.ایران

21

رحیم مصدق

معاون طرح و توسعه

22

مفید امینی

معاون نظارت

23

غلامعلی جهانگیری

معاون اتکائی

24

صنعت بیمه

دکتر مسعود حجاریان

مدیرعامل

انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

25

دکتر صابر شیبانی

رییس انجمن

انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی

26

احمدرضا ضرابیه

مدیرعامل

شرکت بیمه سامان

27

مهدی نوروزی

مدیرعامل

شرکت بیمه خاورمیانه

28

سید مجید بختیاری

مدیرعامل

شرکت بیمه ایران

29

علیرضا یزدان‌‎دوست

مدیرعامل

شرکت بیمه آسماری

30

دکتر رضا جعفری

مدیرعامل

شرکت بیمه سینا

31

دکتر حجت بهاری فر

مدیرعامل

شرکت بیمه ما

32

دکتر مجید مشعلچی        فیروز آبادی

مدیرعامل و عضو شورای پژوهشی

شرکت بیمه کوثر

33

دکتر ابراهیم کاردگر

مدیرعامل و عضو شورای پژوهشی

شرکت بیمه دانا

34

دکتر یونس مظلومی

مدیرعامل

شرکت بیمه تعاون

35

دکتر سیدمحمد کریمی

دبیرکل

سندیکای بیمه‌گران

36

دکتر علی جباری

مدیرعامل

شرکت بیمه رازی

37

دکتر فاضل سجادی

مدیرامور برنامه ریزی و توسعه فناوری

صندوق بیمه کشاورزی

38

پژوهشکده بیمه

دکتر حمید کردبچه

رئیس پژوهشکده

پژوهشکده بیمه

39

دکتر لیلی نیاکان

عضو هیات علمی و معاون پژوهشی

40

دکتر محمد جواد حضوری

سرپرست اداره آموزش‌های آزاد

41

دکتر عزیز احمدزاده

عضو هیات علمی و مشاور رئیس

42

دکتر میترا قنبرزاده

عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی بیمههای اشخاص

43

دکتر فرزان خامسیان

عضو هیات علمی و مدیرگروه پژوهشی مطالعات کلان بیمه

44

دکتر نسرین حضارمقدم

عضو هیات علمی و معاون پشتیبانی

45

دکتر مریم اثنی عشری

عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی اموال و مسئولیت

46

دکتر خدیجه مظفری

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و سرپرست گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه

47

دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و سرپرست گروه پژوهشی بیمه الکترونیک

48

دکتر اسماء حمزه

عضو هیات علمی و سرپرست اداره امور پژوهشی

49

دکتر کامبیز پیکارجو

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و مشاور رئیس پژوهشکده بیمه در امور صنعت بیمه

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0