سازمان همایش :

 دکتر غلامرضا سلیمانی

رئیس شورای سیاستگذاری همایش

دکتر حمید کردبچه

دبیر شورای سیاستگذاری و رئیس ه مایش

پرویز خسروشاهی

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

رحیم مصدق

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

مفید امینی

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

غلامعلی جهانگیری

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

هادی عبداللهی

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

دکتر مسعود حجاریان

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

دکتر سیدمحمد کریمی

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

دکتر یونس مظلومی

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

دکتر میترا قنبرزاده

دبیرعلمی همایش

دکتر نسرین حضارمقدم

دبیراجرایی همایش

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0