اعضای کمیته اجرایی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

محل خدمت

1

جلیل قاسمی

مدیرکل حوزه ریاست کل

بیمه مرکزی ج.ا.ایران

2

مصطفی زندی

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

3

علی اکبرترکاشوند

مدیر کل دفتر مرکزی حراست

4

سیدقاسم نعمتی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

5

محسن طباخها

مدیر طرح و برنامه

سندیکای بیمه گران ایران

6

دکتر محمدجواد حضوری

معاون پشتیبانی پژوهشکده و دبیر اجرایی همایش

پژوهشکده بیمه

7

سیدهادی رئیس زاده

رئیس دفتر ریاست

8

علی حاتم آبادی

مدیر اداری

9

فریبرز شایان آرانی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

10

زینب خاکسار

رئیس اداره روابط عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه دورانV6.0.0.0