سازمان همایش :

 دکتر غلامرضا سلیمانی

رئیس شورای سیاستگذاری همایش

پرویز خسروشاهی

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

مفید امینی

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

رحیم مصدق

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

غلامعلی جهانگیری

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

مجید بهزادپور

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

دکتر مسعود حجاریان

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

دکتر سیدمحمد کریمی

عضو شورای سیاستگذاری ه مایش

دکتر حمید کردبچه

دبیر شورای سیاستگذاری و رئیس ه مایش

دکتر لیلی نیاکان

دبیر علمی همایش

دکتر محمدجواد حضوری

دبیر اجرایی همایش

دکتر میترا قنبرزاده

قائم مقام دبیرعلمی همایش

 


گروه دورانV6.0.0.0