اعضای کمیته علمی

رديف

حوزه

نام و نام خانوادگي

سمت

محل خدمت

۱

دانشگاه

دکتر علی سوری

عضو هیأت علمی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده

دانشگاه تهران

۲

دکتر وحید ماجد

عضو هیأت علمی

۳

دکتر عبدالساده نیسی

عضو هیأت علمی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده

دانشگاه علامه طباطبایی

۴

دکتر تیمور محمدی

عضو هیأت علمی

۵

دکتر مصدق راد

عضو هیأت علمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶

دکترابوالفضل شاه آبادی

عضو هیأت علمی

دانشگاه الزهرا

۷

دکتر ابراهیم عباسی

عضو هیأت علمی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده

۸

دکتر رضا افقی

عضو هیأت علمی

دانشکده اکو

۹

دکتر آتوسا گودرزی

عضو هیأت علمی

۱۰

دکتر علی دهقانی

عضو هیأت علمی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

۱۱

دکتر عرب یارمحمدی

عضو هیأت علمی

پژوهشکده امور اقتصادی

۱۲

دکتر جواهری

عضو هیأت علمی

پژوهشگاه قوه قضاییه

۱۳

بیمه مرکزی ج.ا.ایران

پرویز خسروشاهی

قائممقام رئیسکل

بیمه مرکزی ج.ا.ایران

۱۴

رحیم مصدق

معاون طرح و توسعه

۱۵

مفید امینی

معاون نظارت

۱۶

دکتر محمود اسعد سامانی

مشاور رییس کل در امور مدیریت ریسک

۱۷

غلامعلی جهانگیری

معاون اتکائی

18

صنعت بیمه

دکتر مسعود حجاریان

مدیرعامل

انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

19

محمدرضا کشاورز

مدیرعامل

شرکت بیمه دی

۲0

احمدرضا ضرابیه

مدیرعامل

شرکت بیمه سامان

۲1

مسعود بادین

مدیرعامل

شرکت بیمه آسیا

۲2

سید مجید بختیاری

مدیرعامل

شرکت بیمه رازی

۲3

دکتر محمد رضایی

مدیرعامل

شرکت بیمه ایران

۲4

دکتر مجید مشعلچی فیروز آبادی

مدیرعامل

شرکت بیمه کوثر

۲5

دکتر غلامحسین چایچی نصرتی

مدیرعامل

شرکت بیمه حکت صبا

۲6

دکتر کامبیز پیکارجو

مدیرعامل

شرکت بیمه آرمان

۲7

دکتر ابراهیم کاردگر

مدیرعامل

شرکت بیمه دانا

۲8

دکتر یونس مظلومی

مدیرعامل

شرکت بیمه تعاون

29

دکتر سیدمحمد کریمی

دبیرکل

سندیکای بیمه‌گران

۳0

دکتر علی جباری

مدیرعامل

صندوق تامین خسارات بدنی

۳1

پژوهشکده بیمه

دکتر حمید کردبچه

رئیس پژوهشکده

پژوهشکده بیمه

32

دکتر لیلی نیاکان

عضو هیات علمی و معاون پژوهشی

33

دکتر محمد جواد حضوری

عضو هیات علمی و معاون پشتیبانی

۳4

دکتر عزیز احمدزاده

عضو هیات علمی و مشاور رئیس

۳5

دکتر میترا قنبرزاده

عضو هیات علمی و سرپرست گروه پژوهشی بیمههای اشخاص

۳6

دکتر فرزان خامسیان

عضو هیات علمی و سرپرست گروه پژوهشی مطالعات کلان بیمه

۳7

دکتر نسرین حضارمقدم

عضو هیات علمی و سرپرست اداره امور پژوهشی

۳8

دکتر مریم اثنی عشری

عضو هیات علمی و سرپرست گروه پژوهشی اموال و مسئولیت

39

دکتر اسماء حمزه

عضو هیات علمی و سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

۴0

دکتر مهناز منطقی‌پور

مسئول میز تخصصی داده کاوی پژوهشکده بیمه

41

صندوق بیمه کشاورزی

دکتر عباس عرب مازار

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

صندوق بیمه کشاورزی

42

دکتر حبیب اله سلامی

عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

43

دکتر ناصر شاه نوش

عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

44

دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی

45

دکتر فاضل سجادی

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی و مدیر برنامه ریزی فنآوری صندوق بیمه کشاورزی

 

 

 

 

 

گروه دورانV6.0.0.0